Hindu Gods - Hindu Gods
Ganesha | Home | Vishnu | Contact Us | Blog

Śiva mantra-Kara-charana

Kara-charana kritam vakkāyajam karmajam vā-Śhravaṇanayanajam vā mānasam      vāparādham|

Viditamaviditam vā sarvametatykshamsvam Jaya jaya karuṇābdhe Sri Mahādeva śambho||

 • Word Meanings:
 • Kara-charana : hands and feet
 • kritam: resolve on
 • vakkāyajam: speech, body and soul
 • karmajam vā-: actions
 • Śhravaṇanayanajam vā: hearing and the vision
 • mānasam va :mind
 • aparādham: an offence
 • Viditamaviditam vā: known or unknown
 • sarvam: in every thing
 • etat -kshamasvam: this / here forgive me
 • Jaya jaya: victory/ success
 • karuṇābdhe: compassion/ tender
 • śri Mahādeva śambho: Oh Lord of Lords śiva!
 Translation:

Oh śiva! Lord of Lord, forgive for my known actions in everything done by my feet, hands, speech, body, soul, hearing and vision.  I sing the victories of Lord Śiva, the compassionate master who forgive my unknown actions done by mind.
 • Pronunciation:
  • Pronounce ā like in Car
  • Pronounce ś   like in shove
  • Pronounce like in under

Ganesha | Home | Vishnu | Contact Us | Blog