Hindu Gods - Hindu Gods
Ganesha | Home | Vishnu | Contact Us | Blog

Śānti mantras-Om sahanā vavatu

Om sahanā vavatu| sahano bhunaktu| sahavīryam karavāvahai| tejaswināvadhitamastu|

Ma vidviṣvāvahai|

OM śāntiḥ Om śāntiḥ Om śāntiḥ||

 • Word Meanings:
 • Om sahana  avavatu:  May the Lord be patient and protect
 • sahano bhunaktu:  May he patiently nourish
 • sahavīryam:  together with energy
 • kara va avahai:  may we work together
 • tejaswina  avadhitamastu:  vigorous and effective
 • Ma vidviṣvāvahai: not dispute or hate
 • Translation:
May the Brahman protect us (me and my teacher); may he nourish us both together; may we work conjointly with great energy; may our study be vigorous and effective; may we not dispute or hate any. Let there be peace, peace and peace.
 • Pronunciation:
 • Pronounce ā like in Car
 • Pronounce     like in bushel
  • Pronounce  ī  like in feet

Ganesha | Home | Vishnu | Contact Us | Blog