Hindu Gods - Hindu Gods
Ganesha | Home | Vishnu | Contact Us | Blog

Viṣṇu Sahasranāmavali

1. Om Viśwāya Namaḥ

2. Om Viṣṇave Namaḥ

3. Om Vaatkarāya Namaḥ

4. Om Bhūta-bhavya- bhavat-prabhave Namaḥ

5. Om Bhūtakrute Namaḥ

6. Om Bhūtabhrute Namaḥ

7. Om Bhavāya Namaḥ

8. Om Bhūtātmane Namaḥ

9. Om Bhūtabhāvanaya Namaḥ

10. Om Pūtāmane Namaḥ

11. Om Paramātmane Namaḥ

12. Om Muktānāmparamāgataye Namaḥ

13. Om Avyayāya Namaḥ

14. Om Puruṣāya Namaḥ

15. Om Sākshine Namaḥ

16. Om Kshetragnāya Namaḥ

17. Om Aksharāya Namaḥ

18. Om Yogāya Namaḥ

19. Om Yogavidām netre Namaḥ

20. Om Pradhānapurueśwarāya Namaḥ

21. Om Nārasimhavapue Namaḥ

22.  Om Śrīmate Namaḥ

23. Om Keśavāya Namaḥ

24. Om Puruottamāya Namaḥ

25. Om Sarvāya (Sarasmi) Namaḥ

26. Om Śarvāya Namaḥ

27. Om Śivāya Namaḥ

28. Om Sthānave Namaḥ

29. Om Bhūtādaye Namaḥ

30. Om Nidhaye Avyayāya Namaḥ

31.  Om Sambhavāya Namaḥ

32. Om Bhāvanāya Namaḥ

33. Om Bhartre Namaḥ

34. Om Prabhavāya Namaḥ

35. Om Prabhave Namaḥ

36. Om Eśwarāya Namaḥ

37. Om Svayambhuve Namaḥ

38. Om Śambhave Namaḥ

39. Om Ādityāya Namaḥ

40. Om Pukarākshāya Namaḥ

41. Om Mahāsvanāya Namaḥ

42. Om Anadinidhanāya Namaḥ

43. Om Dhātre Namaḥ

44. Om Vidhātre Namaḥ

45. Om Dhāturuttamāya Namaḥ

46. Om Aprameyāya Namaḥ

47. Om Hriṣīkeśāya Namaḥ

48. Om Padmanābhāya Namaḥ

49. Om Amaraprabhave Namaḥ

50. Om Viśwakarmṇe Namaḥ

51. Om Manave Namaḥ

52. Om Tvaṣtre Namaḥ

53. Om Sthaviṣtāya Namaḥ

54.  Om Sthavirāya, Dhruvāya Namaḥ

55. Om Agrāhyāya Namaḥ

56. Om Śāśvatāya Namaḥ

57. Om Kriṣṇāya Namaḥ

58. Om Lohitākshāya Namaḥ

59. Om Pratardhanāya Namaḥ

60. Om Prabhūtāya Namaḥ

61. Om Triśuddhā (bdhā) mne Namaḥ

62. Om Pavitrāya Namaḥ

63. Om Parasmimanagalāya Namaḥ

64. Om Eśāya Namaḥ

65. Om Prāṇadāya Namaḥ

66. Om Prāṇāya Namaḥ

67.  Om Jyeṣtāya Namaḥ 

 68. Om Śreṣtāya Namaḥ     

69. Om Prajāpataye Namaḥ

70. Om Hiraṇyagarbhāya Namaḥ

71.  Om Bhūgarbhāya Namaḥ

72. Om Mādhavāya Namaḥ

73. Om Madhusūdhanāya Namaḥ

74. Om Eśwarāya Namaḥ

75. Om Vikramiṇe Namaḥ

76. Om Dhanvine Namaḥ

77. Om Medhāvine Namaḥ

78. Om Vikramāya Namaḥ

79. Om Kramāya Namaḥ

80. Om Anuttamāya Namaḥ

81. Om Duradharṣāya Namaḥ

82. Om Krutagnāya Namaḥ

83. Om Krutaye Namaḥ

84. Om Ātmavate Namaḥ

85. Om Sureśāya Namaḥ

86. Om Śaraṇāya Namaḥ

87. Om Śarmaṇe Namaḥ

88. Om Viśwaretase Namaḥ

89. Om Prajabhavāya Namaḥ

90. Om Āhne Namaḥ

91. Om Samvastrāya Namaḥ

92. Om Vyalāya Namaḥ

93. Om Pratyayāya Namaḥ

94. Om Sarvadarśanāya Namaḥ

95. Om Ajāya Namaḥ

96. Om Sarveśwarāya Namaḥ

97. Om Sidhāya Namaḥ

98. Om Sidhaye Namaḥ

99. Om Sarvadāya Namaḥ

100. Om Acutāya Namaḥ

101. Om Vruṣākapaye Namaḥ

102.  Om Ameyātmane Namaḥ

103. Om Sarvayogavinisrmutāya Namaḥ

104. Om Vasave Namaḥ

105. Om Vasumanase Namaḥ

106. Om Satyāya Namaḥ

107. Om Samātmane Namaḥ

108.  Om Sa (asa) mmatāya Namaḥ

109. OM Samāya Namaḥ

110.  Om Amoghāya Namaḥ

11. Om Pundarīkahāya Namaḥ

112. Om Vruakarmae Namaḥ

113. Om Vruṣākrutaye Namaḥ

114. Om Rudrāya Namaḥ

115. Om Bahuśirase Namaḥ

116. Om Babhrave Namaḥ

117. Om Viśwayonaye Namaḥ

118. Om Śuciśravase Namaḥ

119. Om Amrutāya Namaḥ

120. Om Śāśvatasthāṇave Namaḥ

121. Om Varārohāyana Namaḥ

122. Om Mahātapase Namaḥ

123. Om Sarvagāya Namaḥ

124. Om Sarvavidhe, Bhānave Namaḥ

125. Om Vivaksenāya Namaḥ

126. Om Janārdanāya Namaḥ

127. Om Vedāya Namaḥ

128. Om Vedavide Namaḥ

129. Om Avyagyāya Namaḥ

130. Om Vedāngyāya Namaḥ

131. Om Vedavide Namaḥ

132. Om Kavaye Namaḥ

133. Om Lokādhyakshāya Namaḥ

134. Om Surādhyakshāya Namaḥ

135. Om Dharmādhyakshāya Namaḥ

136. Om Krutākrutāya   Namaḥ

137. Om Caturātmane Namaḥ

138. Om Caturvyūhāya   Namaḥ

139. Om Caturdamstrāya Namaḥ

140. Om Caturbhujāya Namaḥ

141. Om Bhrājiṣṇave Namaḥ

142. Om Bhojanāya Namaḥ

143. Om Bhoktre Namaḥ

144. Om Sahiṣṇave Namaḥ

145. Om Jagadādijāya Namaḥ

146. Om Anaghāya Namaḥ

147. Om Vijayāya Namaḥ

148. Om Jaitre Namaḥ

149. Om Viśvayonaye Namaḥ

150. Om Punarvasave Namaḥ

151. Om Upendrāya Namaḥ

152. Om Vāmanāya Namaḥ

153. Om Prāmśave Namaḥ

154.  Om Amoghāya Namaḥ

155. Om Sucaye Namaḥ

156. Om Ūrjitāya Namaḥ

157. Om Atīndrāya Namaḥ

158. Om Samgrahāya Namaḥ

159. Om Sargāya Namaḥ

160. Om Dhrutātmane Namaḥ

161. Om Niyamāya Namaḥ

162. Om Yamāya Namaḥ

163. Om Vedyāya Namaḥ

164. Om Vaidyāya Namaḥ

165. Om Sadāyogine Namaḥ

166. Om Vīraghne Namaḥ

167. Om Mādhavāya Namaḥ

168. Om Mādhave Namaḥ

169. Om Atīndriyāya Namaḥ

170. Om Mahāmāyāya Namaḥ

171. Om Mahostāhāya Namaḥ

172. Om Mahābalāya Namaḥ

173. Om Mahābuddhaye Namaḥ

174. Om Mahāvīryāya Namaḥ

175. Om Mahāsaktaye Namaḥ

176. Om Mahādyutaye Namaḥ

177. Om Anirdeśyavapue Namaḥ

178. Om Śrīmate Namaḥ

179. Om Ameyātmane Namaḥ

180. Om Mahādridhrue Namaḥ

181. Om Mahevāsāya Namaḥ

182. Om Mahībhartre Namaḥ

183. Om Śrīnivāsāya Namaḥ

184. Om Satāmgataye Namaḥ

185. Om Aniruddhāya Namaḥ

186. Om Surānandāya Namaḥ

187. Om Govindāya Namaḥ

188. Om Govindāmpataye Namaḥ

189. Om Marīcaye Namaḥ

190. Om Damanāya Namaḥ

191. Om Hamsāya Namaḥ

192. Om Suparṇāya Namaḥ

193. Om Bhujagottamāya Namaḥ

194.  Om Hirayanābhāya Namaḥ

195. Om Sutapase Namaḥ

196. Om Padmanābhāya Namaḥ

197. Om Prajāprataye Namaḥ

198. Om Amrutyave Namaḥ

199. Om Sarvadruśe Namaḥ

200. Om Simhāya Namaḥ

201. Om Sandātre Namaḥ

202.   Om Sandhimate Namaḥ

203.  Om Sthirāya Namaḥ

204. Om Ajāya Namaḥ

205. Om Durmaraṇāya Namaḥ

206. Om Śāstre Namaḥ

207. Om Viśrutātmane Namaḥ

208. Om Gurave Namaḥ

209. Om Surārighne Namaḥ

210. Om Guratamāya Namaḥ

211. Om Dhāmne Namaḥ

212. Om Satyāya Namaḥ

213. Om Satyaprarākramāya Namaḥ

214. Om Nimiṣāya Namaḥ

215. Om Animiṣāya Namaḥ

216. Om Sragvie Namaḥ

217. Om Vācaspataye Udāradhiye Namaḥ

218. Om Agraye Namaḥ

219. Om Grāmaye Namaḥ

220. Om Śrīmate Namaḥ

221. Om Nyāyāya Namaḥ

222. Om Netre Namaḥ

223. Om Samīraṇāya Namaḥ

224. Om Sahasramurdhne Namaḥ

225. Om Viśwātmane Namaḥ

226. Om Sahasrasākshāya Namaḥ

227. Om Sahasrapade Namaḥ

228. Om Āvartanāya Namaḥ

229. Om Nivrutātmane Namaḥ

230. Om Samvrutāya Namaḥ

231. Om Samsramardanāya Namaḥ

232. Om Ahassamvartakāya Namaḥ

233. Om Vahnaye Namaḥ

234. Om Anilāya Namaḥ

235. Om Dharaṇīdharāya Namaḥ

236. Om Suprasādāya Namaḥ

237. Om Prasannātmane Namaḥ

238. Om Viśwasruje Namaḥ

239. Om Viśwabhuje Namaḥ

240. Om Vibhave Namaḥ

241. Om Satkarte Namaḥ

242. Om Satkrutāya Namaḥ

243. Om Sādhave Namaḥ

244. Om Jahnave Namaḥ

245. Om Nārāyaṇāya Namaḥ

246. Om Narāya Namaḥ

247. Om Asamkhyeyāya Namaḥ

248. Om Aprameyātmane Namaḥ

249. Om Viśitāya Namaḥ

250. Om Śitakrute Namaḥ

251. Om Śucaye Namaḥ

252. Om Sidhārdhāya Namaḥ

253. Om Sidhasajkalpāya Namaḥ

254. Om Sidhidāya Namaḥ

255. Om Sidhisādhanāya Namaḥ

256. Om Vruṣāhine Namaḥ

257. Om Vruabhāya Namaḥ

258. Om Viṣṇave Namaḥ

259. Om Vruaparvae Namaḥ

260. Om Vruodarāya Namaḥ

261. Om Vardhanāya Namaḥ

262. Om Vardhamānāya Namaḥ

263. Om Vivktāya Namaḥ

264. Om Śrutisagarāya Namaḥ

265. Om Subhujāya Namaḥ

266. Om Durdharāya Namaḥ

267. Om Vāgmine Namaḥ

268. Om Mahendrāya Namaḥ

269. Om Vasudhāya Namaḥ

270. Om Vasave Namaḥ

271. Om Naikarūpāya Namaḥ

272. Om Bruhadrūpāya Namaḥ

273. Om Śipivitāya Namaḥ

274. Om Prakāśanāya Namaḥ

275. Om Ojastejodyutidharāya Namaḥ

276. Om Prakaśātmane Namaḥ

277. Om Pratāpanāya Namaḥ

278. Om Buddhāya Namaḥ

279. Om Spataksharāya Namaḥ

280. Om Mantrāya Namaḥ

281. Om Candrāmśave Namaḥ

282. Om Bhāskaradyutaye Namaḥ

283. Om Amrutāmśūdbavāya Namaḥ

284. Om Bhānave Namaḥ

285. Om Śaśibindave Namaḥ

286. Om Sureśwarāya Namaḥ

287. Om Ouṣadhāya Namaḥ

288. Om Jagatassetave Namaḥ

289. Om Satya-dharma-parākramāya Namaḥ

290. Om Bhūta-bhavya-bhavannādhāya     Namaḥ

291.  Om Pavanāya Namaḥ

292. Om Pāvanāya Namaḥ

293.  Om Anilāya Namaḥ

294. Om Kāmaghne Namaḥ

295. Om Kāmakrute Namaḥ

296. Om Kāntāya Namaḥ

297. Om Kāmāya Namaḥ

298. Om Kāmapradāya Namaḥ

299. Om Prabhave Namaḥ

300. Om Yugādikrute Namaḥ

301. Om Yugāvartāya Namaḥ

302. Om Naikamāyāya Namaḥ

303. Om Mahāśanāya Namaḥ

304. Om Adruśyāya Namaḥ

305. Om Avyaktarūpāya Namaḥ

306. Om Sahasrajite Namaḥ

307. Om Anantajite Namaḥ

308. Om Itāya Namaḥ

309. Om (A) Viśitāya Namaḥ

310. Om Śitetāya Namaḥ

311. Om Śikhandine Namaḥ

312. Om Nahuṣāya Namaḥ

313. Om Vruṣāya Namaḥ

314. Om Krodhaghne Namaḥ

315. Om Krodhkrutkarte Namaḥ

316. Om Viśwabāhave Namaḥ

317. Om Mahīdharāya Namaḥ

318. Om Acutāya Namaḥ

319. Om Pradhitāya Namaḥ

320. Om Prāṇāya Namaḥ

321. Om Prāṇadāya Namaḥ

322. Om Vāsavānujāya Namaḥ

323. Om Apāmnidhaye Namaḥ

324. Om Adhitānāya Namaḥ

325. Om Apramattāya Namaḥ

326. Om Pratititāya Namaḥ

327. Om Skandhāya Namaḥ

328. Om Skandhadharāya Namaḥ

329. Om Dhuryāya Namaḥ

330. Om Varadāya Namaḥ

331. Om Vayuvahanāya Namaḥ

332. Om Vasudevāya Namaḥ

333. Om Bruhadhbānave Namaḥ

334. Om Ādidevāya Namaḥ

335. Om Purandarāya Namaḥ

336 Om Aśokāya Namaḥ

337. Om Tāraṇāya Namaḥ

338. Om Tārāya Namaḥ

339. Om Śūrāya Namaḥ

340. Om Śouraye Namaḥ

341. Om Janeśwarāya Namaḥ

342. Om Anukūlāya Namaḥ

343. Om Śatavartāya Namaḥ

344. Om Padmine Namaḥ

345. Om Padma-nibhekshaṇāya Namaḥ

346. Om Padmanābhāya Namaḥ

347. Om Aravindākshāya Namaḥ

348. Om Padmagarbhāya Namaḥ

349. Om Śarīrabrute Namaḥ

350. Om Mahārdhaye Namaḥ

351. Om Budhāya Namaḥ

352. Om Vrudhātmane Namaḥ

353. Om Mahākshāya Namaḥ

354. Om Garudadhvajāya Namaḥ

355. Om Atulāya Namaḥ

356. Om Śarabhāya Namaḥ

357. Om Bhīmāya Namaḥ

358. Om Samayagnāya Namaḥ

359. Om Havirharaye Namaḥ

360. Om Sarva-lakshaa-lakshayaya Namaḥ

361. Om Lakshmīpate Namaḥ

362. Om Samitimjayāya Namaḥ

363. Om V (A) ksharāya Namaḥ

364. Om Rohitāya Namaḥ

365. Om Mārgāya Namaḥ

366. Om Hetave Namaḥ

367. Om Dāmodarāya Namaḥ

368. Om Sa (Hase) hāya Namaḥ

369.  Om Mahīdharāya Namaḥ

370. Om Mahābhāgāya Namaḥ

371. Om Vegavate Namaḥ

372. Om Amitāśanāya Namaḥ

373. Om Udbhavāya Namaḥ

374. Om Kshobhaṇāya Namaḥ

375. Om Devāya Namaḥ

376. Om Śrīgarbhāya Namaḥ

377. Om Parameśwarāya Namaḥ

378. Om Karaṇāya Namaḥ

379. Om Kāraṇāya Namaḥ

380. Om Kartre Namaḥ

381. Om Vikartre Namaḥ

382. Om Gahanāya Namaḥ

383. Om Guhāya Namaḥ

384. Om Vyavasāyāya Namaḥ

385. Om Vyavasthanāya Namaḥ

386. Om Samsthānāya Namaḥ

387. Om Sthānadāya Namaḥ

388. Om Dhruvāya Namaḥ

389. Om Parardhaye Namaḥ

390. Om Paramaspatāya Namaḥ

391. Om Tutāya Namaḥ

392. Om Putāya Namaḥ

393. Om Śubhekshaṇāya Namaḥ

394. Om Rāmāya Namaḥ

395. Om Virāmāya Namaḥ

396. Om Viratāya, Mārgāya Namaḥ

397. Om Virajomārgāya Namaḥ

398. Om Neyāya Namaḥ

399. Om Nayāya Namaḥ

400. Om Anayāya Namaḥ

401. Om Vīrāya Namaḥ

402. Om Śakti-mantā-śretaya Namaḥ

403. Om Dharmāya Namaḥ

404. Om Dharma-vidutta-māya Namaḥ

405. Om Vaikutāya Namaḥ

406. Om Puruṣāya Namaḥ

407.  Om Prāṇāya Namaḥ

408. Om Prāṇadāya Namaḥ

409. Om Praavā (ma) ya Namaḥ

410. Om Prudhave Namaḥ

411. Om Hirayagarbhāya Namaḥ

412. Om Śatrughnāya Namaḥ

413. Om Vyāptāya Namaḥ

414. Om Vāyave Namaḥ

415. Om Adhokshajāya Namaḥ

416. Om Rutave Namaḥ

417. Om Sudaraṇāya Namaḥ

418. Om Kālāya Namaḥ

419.  Om Parametene Namaḥ

420. Om Parigrahāya Namaḥ

421. Om Ugrāya Namaḥ

422. Om Samvastarāya Namaḥ

423. Om Dakshāya Namaḥ

424. Om Viśrāmāya Namaḥ

425. Om Viśwadakshiṇāya Namaḥ

426. Om Vistārāya Namaḥ

427. Om Sthāvara Sthāṇave Namaḥ

428. Om Pramāṇāya Namaḥ

429. Om Bījavyayāya Namaḥ

430. Om Ardhāya Namaḥ

431. Om Anardhāya Namaḥ

432. Om Mahākośāya Namaḥ

433. Om Mahābhogāya Namaḥ

434. Om Mahādhanāya Namaḥ

435. Om Anirviṇṇaya Namaḥ

436. Om Sthavitāya Namaḥ

437. Om Abhūve Namaḥ

438. Om Dharmayūpāya Namaḥ

439. Om Mahāmakhāya Namaḥ

440. Om Nakshtranemaye Namaḥ

441. Om Nakshtrie Kshāmāya Namaḥ

442. Om Kshāmāya Namaḥ

443. Om Samihānāya Namaḥ

444. Om Yagnāya Namaḥ

445. Om Ijyāya Namaḥ

446. Om Mahejyāya Namaḥ

447. Om Kratave Namaḥ

448. Om Satrāya Namaḥ

449. Om   Satāmgataye Namaḥ

450. Om Sarvadarie Namaḥ

451. Om Vimuktātmane Namaḥ

452. Om Sarvagnāya Namaḥ

453. Om Jnānamottamāya Namaḥ

454. Om Suvratāya Namaḥ

455. Om Sumukhāya Namaḥ

456. Om Sukshmāya Namaḥ

457. Om Sughoāya Namaḥ

458. Om Sukhadāya Namaḥ

459.  Om Suhrude Namaḥ

460.  Om Manoharāya Namaḥ

461. Om Jitakrodhāya Namaḥ

462. Om Vīrabāhave Namaḥ

463. Om Vidāraāya Namaḥ

464. Om Svāpanāya Namaḥ

465. Om Svapanāya Namaḥ

466. Om Vyāpine Namaḥ

467. Om Naikātmane Namaḥ

468. Om Naikakarmakrute Namaḥ

469. Om Vatsarāya Namaḥ

470. Om Vatsalāya Namaḥ

471. Om Vastine Namaḥ

472. Om Ratnagarbhāya Namaḥ

473. Om Dhaneśwarāya Namaḥ

474. Om Dharmakrute Namaḥ

475. Om Dharmagupte Namaḥ

476. Om Dharmie Namaḥ

477. Om Sate Namaḥ

478. Om Asate Namaḥ

479. Om Ksharāya Namaḥ

480. Om Aksharāya Namaḥ

481. Om Avignātre Namaḥ

482. Om Sahasrāmśave Namaḥ

483. Om Vidhātre Namaḥ

484. Om Krutalakshaṇāya Namaḥ

485. Om Gabhastinemaye Namaḥ

486. Om Satvasthāya Namaḥ

487. Om Simhāya Namaḥ

 488. Om Bhūta-maheśwarāya Namaḥ

 489. Om Ādidevāya Namaḥ

490. Om Mahādevāya Namaḥ

491. Om Deveśāya Namaḥ

492. Om Devabrute, Gurave Namaḥ

493. Om Uttarāya Namaḥ

494. Om Gopataye Namaḥ

496. Om Goptre Namaḥ

497. Om Jnānagamyāya Namaḥ

498. Om Purātanāya Namaḥ

499. Om Śarīra-Bhūta- bhrute Namaḥ

500. Om Bhoktre Namaḥ

501. Om Kapīndrāya Namaḥ

502. Om Bhūridakshiṇāya Namaḥ

503. Om Somapāya Namaḥ

504. Om Amrutapāya Namaḥ

 505. Om Somāya Namaḥ

506. Om Purujite Namaḥ

507. Om Purusattamāya Namaḥ

508. Om Nayāya Namaḥ

509. Om Jayāya Namaḥ

510. Om Satyasandhāya Namaḥ

511. Om Dāśārhāya Namaḥ

512. Om Sātvatāmpataye Namaḥ

513. Om Jīvāya Namaḥ

514. Om Vinayitre, sākshiṇe Namaḥ

515. Om Mukundāya Namaḥ

516. Om Amitavikramāya Namaḥ

517. Om Ambonidhaye Namaḥ

518. Om Anantātmane Namaḥ

519. Om Mahodadhiśayāya Namaḥ

520. Om Antakāya Namaḥ

521. Om Ajāya Namaḥ

522. Om Maharṣāya Namaḥ

523. Om Svābhāvyāya Namaḥ

524. Om Jitamitrāya Namaḥ

525. Om Pramodāya Namaḥ

526. Om Anandāya Namaḥ

527. Om Nandanāya Namaḥ

528. Om (A) nandāya Namaḥ

529. Om Satyadharmaṇe Namaḥ

530. Om Trivikramāya Namaḥ

531. Om Maharṣaye Kapilācāryāya Namaḥ

532. Om Krutagnāya Namaḥ

533. Om Medinīpataye Namaḥ

534. Om Tripadāya Namaḥ

535. Om Tridaśādhykshāya Namaḥ

536. Om Mahaśrumgāya Namaḥ

537. Om Krutāntakrute Namaḥ

538. Om Mahāvarāhāya Namaḥ

539. Om Govindāya Namaḥ

540. Om Suṣeṇāya Namaḥ

541. Om Kanakājgadine Namaḥ

542. Om Guhyāya Namaḥ

543. Om Gabhirāya Namaḥ

544. Om Gahanāya Namaḥ

545. Om Guptāya Namaḥ

546. Om Cakragadharāya Namaḥ

547. Om Vedhase Namaḥ

548. Om Svāmgāya Namaḥ

549. Om Ajitāya Namaḥ

550. Om Kruṣṇāya Namaḥ

551. Om Drudhāya Namaḥ

552. Om Sajkarṣaṇācutāya Namaḥ

553. Om Varuṇāya Namaḥ

554. Om Vāruṇāya Namaḥ

555. Om Vrukshāya Namaḥ

556. Om Puṣkarakshāya Namaḥ

557. Om Mahāmanase Namaḥ

558. Om Bhagavate Namaḥ

559. Om Bhagagne Namaḥ

560. Om Ānandine Namaḥ

561. Om Vanamāline Namaḥ

562. Om Hālāyudhāya Namaḥ

563. Om Ādityāya Namaḥ

564. Om Jyotirādityāya Namaḥ

565. Om Sahiṣṇave Namaḥ

566. Om Gatisattamāya Namaḥ

567. Om Sudhanvine Namaḥ

568. Om Khandaparaśave Namaḥ

569. Om Dāruṇaya Namaḥ

570. Om Draviṇapradāya Namaḥ

571. Om Divaspruśe Namaḥ

572. Om Sarvadrugvsāya Namaḥ

573. Om Vācaspate Ayonijāya Namaḥ

574. Om Trisāmne Namaḥ

575. Om Sāmagāya Namaḥ

576. Om Sāmne Namaḥ

577. Om Nirvāāya Namaḥ

578. Om Bheṣajāya Namaḥ

579. Om Bhiṣaje Namaḥ

580. Om Sanyāsakrute Namaḥ

581. Om Samāya Namaḥ

582. Om Śāntāya Namaḥ

583. Om Niṣtāyai Namaḥ

584. Om Śāntaya Namaḥ

585. Om Parāyaṇāya Namaḥ

586. Om Śubhāmgāya Namaḥ

587. Om Śāntidāya Namaḥ

588. Om Sraṣte Namaḥ

589. Om Kumudāya Namaḥ

590.   Om Kuvaleśayāma Namaḥ

591. Om Gohitāya Namaḥ

592. Om Gopataye Namaḥ

593. Om Goptre Namaḥ

594. Om Vruabhākshāya Namaḥ

595.  Om Vruapriyāya Namaḥ

596.  Om Anivartane Namaḥ

597. Om Nivrutātmane Namaḥ

598. Om Samksheprte Namaḥ

599. Om Kshemakrute Namaḥ

600. Om Śivāya Namaḥ

601. Om Śrīvastāya Namaḥ

603. Om Śrī Vāsaya Namaḥ

604. Om Śrī Pataye Namaḥ

605. Om Śrīmatām varāya Namaḥ

606. Om Śrīdāya Namaḥ

607. Om Śrīsāya Namaḥ

608. Om Śrīnivāsāya Namaḥ

609. Om Śrīvibhāvanāya Namaḥ

610. Om Śrīdharāya Namaḥ

611. Om Śrīkarāya Namaḥ

612. Om Śreyase Namaḥ

613. Om Śrīmate, Śrīnidhaye Namaḥ

614. Om Loka-trayā-śryāya Namaḥ

615. Om Svakshāya Namaḥ

 616.  Om Svamgāya Namaḥ

617. Om Śatānandāya Namaḥ

618. Om Nandaye Namaḥ

619. Om Jyotirganeśwarāya Namaḥ

620. Om Vijitātmane Namaḥ

621. Om Avidheyātmane Namaḥ

622. Om Satkirtaye Namaḥ

623. Om Cinnasamśayāya Namaḥ

624. Om Udīrṇāya Namaḥ

625. Om Sarvataścakshuṣe Namaḥ

626. Om Anīśaya Namaḥ

627. Om Śāśwatāya, Sthirāya Namaḥ

628. Om Bhūṣayāya Namaḥ

629. Om Bhūṣaṇāya Namaḥ

630. Om Bhūtaye Namaḥ

631. Om Viśokāya Namaḥ

632. Om Śokanāśanāya Namaḥ

633. Om Arciśmate Namaḥ

634. Om Arcitāya Namaḥ

635. Om Kumbhāya Namaḥ

636. Om Viśudhātmane Namaḥ

637. Om Viśodhanāya Namaḥ

638. Om Anirudhāya Namaḥ

639. Om Apratiradhāya Namaḥ

640. Om Pradyumnāya Namaḥ

641. Om Amitavikramāya Namaḥ

642. Om Kālaneminigne Namaḥ

643. Om Vīrāya Namaḥ

644. Om Śouraye Namaḥ

645. Om Śurajaneśwarāya Namaḥ

646. Om Trilokātmane Namaḥ

647. Om Trilokeśāya Namaḥ

648. Om Keśavāya Namaḥ

649. Om Keśigne Namaḥ

650. Om Haraye Namaḥ

651. Om Kāmadevāya Namaḥ

652. Om Kāmapālāya Namaḥ

653. Om Kāmine Namaḥ

654. Om Kāntāya Namaḥ

655. Om Krutāgamāya Namaḥ

656. Om Anirdeśyavapuṣe Namaḥ

657. Om Viṣṇave Namaḥ

658. Om Vīrāya Namaḥ

659. Om Anantāya Namaḥ

660. Om Dhananjayāya Namaḥ

661. Om Brahmaṇyāya Namaḥ

662. Om Brahmakrute Namaḥ

663. Om Brahmaṇe Namaḥ

664. Om Brāhmaṇe Namaḥ

665. Om Brahmavivardhanāya Namaḥ

666. Om Brahmavide Namaḥ

667. Om Brāhmaṇāya Namaḥ

668. Om Brahmiṇe Namaḥ

669. Om Brahmajnāya Namaḥ

670. Om Brāhmaṇapriyāya Namaḥ

671. Om Mahākramāya Namaḥ

672. Om Mahākarmaṇe Namaḥ

673. Om Mahātejaśe Namaḥ

674. Om Mahoragāya Namaḥ

675. Om Mahākratave Namaḥ

676. Om Mahāyajvane Namaḥ

677. Om Mahāyagnāya Namaḥ

 678. Om Mahāhaviṣe Namaḥ

679. Om Stavyāya Namaḥ

680. Om Sthavapriyāya Namaḥ

681. Om Stotrāya Namaḥ

 682. Om Stutaye Namaḥ

683. Om Stotre Namaḥ

684. Om Raṇapriyāya Namaḥ

685. Om Pūrṇāya Namaḥ

686. Om Purayitre Namaḥ

687. Om Puṇyāya Namaḥ

688. Om Puṇyakirtaye Namaḥ

689. Om Anāmayāya Namaḥ

 690. Om Manojavāya Namaḥ

691. Om Tirthakarāya Namaḥ

692. Om Vasuretase Namaḥ

693. Om Vasupriyāya Namaḥ

694 Om Vasupradāya Namaḥ

695. Om Vāsudeavāya Namaḥ

696 Om Vasave Namaḥ

697 Om Vasumanase Namaḥ

698 Om Haviṣe Namaḥ

699. Om Sadgataye Namaḥ

700. Om Satkrutaye Namaḥ

701. Om Sattayai Namaḥ

702 Om Sadbhūtāya Namaḥ

703 Om Satparāyaṇāya Namaḥ

 704. Om Śurasenāya Namaḥ

705. Om Yaduśreṣtāya Namaḥ

706. Om Sannivāsāya Namaḥ

707. Om Suyāmunāya Namaḥ

708. Om Bhūtāvāsāya Namaḥ

709. Om Vāsudevāya Namaḥ

710. Om Sarvāsu Nilayāya Namaḥ

711. Om Analāya Namaḥ

712. Om Darpaghne Namaḥ

713. Om Darpadāya Namaḥ

714. Om (A) Druptāya Namaḥ

715. Om Durdharāya Namaḥ

716. Om Aparājitāya Namaḥ

717. Om Viśwamūrtaye Namaḥ

718. Om Mahāmūrtaye Namaḥ

719. Om Dīptamūrtaye Namaḥ

720. Om Amūrtimate Namaḥ

721. Om Anekamūrtaye Namaḥ

722. Om Avyaktāya Namaḥ

723. Om Śatamūrtaye Namaḥ

724. Om Śatānanāya Namaḥ

725. Om Ai (kasmai) kāya Namaḥ

726. Om Nai (kasmai) kāya Namaḥ

727. Om Navāya Namaḥ

728. Om Kāya Namaḥ

729.  Om Kime (kasmai) Namaḥ

730. Om Yate (Yasmai) Namaḥ

731. Om Tate (tasmai) Namaḥ

732. Om Padāyānuttamāya Namaḥ

733. Om Lokabandhave Namaḥ

734. Om Lokanādhāya Namaḥ

735. Om Madhavāya Namaḥ

736. Om Bhaktavastalāya Namaḥ

737. Om Suvarṇavarṇāya Namaḥ

738. Om Hemāngāya Namaḥ

739. Om Varāngāya Namaḥ

740. Om Candanājgadine Namaḥ

741. Om Viraghne Namaḥ

742. Om Viṣamāya Namaḥ

743. Om Śūnyāya Namaḥ

744. Om Ghrutāśiṣe Namaḥ

745. Om Acalāya Namaḥ

746. Om Calāya Namaḥ

747. Om Amānine Namaḥ

748. Om Mānadāya Namaḥ

749. Om Mānyāya Namaḥ

750. Om Lokaswāmine Namaḥ

751. Om Trilokadhrute Namaḥ

752. Om Sumedhase Namaḥ

753. Om Medhajāya Namaḥ

754. Om Dhanyāya Namaḥ

755. Om Satyamedhase Namaḥ

756. Om Dharādharāya Namaḥ

757. Om Tejovruṣāya Namaḥ

758. Om Dyutidharāya Namaḥ

759. Om Sarvaśastrabrutām varāya Namaḥ

760. Om Pragrahāya Namaḥ

761.  Om Nigrahāya Namaḥ

762. Om Vyagrāya Namaḥ

763. Om Naikaśrungāya Namaḥ

764. Om Gadāgrajāya Namaḥ

765. Om Caturmūrtaye Namaḥ

766. Om Caturbhāhave Namaḥ

767. Om Caturvyūhāya Namaḥ

768. Om Caturgataye Namaḥ

769. Om Caturātmane Namaḥ

770. Om Caturbhāvāya Namaḥ

771. Om Caturvedavide Namaḥ

772. Om Ekapāde Namaḥ

773. Om Samāvartāya Namaḥ

774. Om (A) nivruttātmane Namaḥ

775. Om Durjayāya Namaḥ

776. Om Duratikramāya Namaḥ

777. Om Durlabhāya Namaḥ

778. Om Durgamāya Namaḥ

779. Om Durgāya Namaḥ

780. Om Durāvāsāya Namaḥ

781. Om Durārighne Namaḥ

782. Om Subhāngāya Namaḥ

783. Om Lokasārangāya Namaḥ

784. Om Sutantave Namaḥ

785. Om Tantuvardhanāya Namaḥ

786. Om Indrakarmaṇe Namaḥ

787. Om Mahākarmaṇe Namaḥ

788. Om Kruakarmaṇe Namaḥ

789. Om Krutāgamāya Namaḥ

790. Om Udbhavāya Namaḥ

791. Om Sundarāya Namaḥ

 792. Om Sundāya Namaḥ

793. Om Ratnanābhāya Namaḥ

794. Om Sulocanāya Namaḥ

795. Om Arkāya Namaḥ

796. Om Vājasanāya Namaḥ

797. Om Srujgine Namaḥ

798. Om Jayantāya Namaḥ

799. Om Sarvavidhe, Jayine Namaḥ

8oo. Om Suvarṇabindave Namaḥ

801. Om Akshobhyāya Namaḥ

802. Om Sarvavāgiśwareśwarāya Namaḥ

803. Om Mahāhridāya Namaḥ

804. Om Mahāgartāya Namaḥ

805. Om Mahābhūtāya Namaḥ

806. Om Mahānidhaye Namaḥ

807. Om Kumudāya Namaḥ

808. Om Kundarāya Namaḥ

809. Om Kundāya Namaḥ

810. Om Parjanyāya Namaḥ

811. Om Pāvanāya Namaḥ

812. Om Anilāya Namaḥ

813. Om Amrutāśāya Namaḥ

814. Om Amrutavapuṣe Namaḥ

815. Om Sarvajnāya Namaḥ

816. Om Sarvatomukhāya Namaḥ

817. Om Sulabhāya Namaḥ

818. Om Suvratāya Namaḥ

819. Om Siddhāya Namaḥ

820. Om Śatrujite Namaḥ

821. Om Śatrutāpanāya Namaḥ

822. Om Nyagrodhāya Namaḥ

823. Om Udumbarāya Namaḥ

824. Om Aśwatdhāya Namaḥ

825. Om Caṇūrāndhra-niṣudhanāya Namaḥ

826. Om Sahasrāciṣe Namaḥ

827. Om Saptajihvāya Namaḥ

828. Om Saptaidhase Namaḥ

829. Om Saptavāhanāya Namaḥ

830. Om Amūrtaye Namaḥ

831. Om Anaghāya Namaḥ

832. Om Acintyāya Namaḥ

833. Om Bhayakrute Namaḥ

834. Om Bhayanāśanāya Namaḥ

835. Om Anave Namaḥ

836. Om Brhate Namaḥ

837. Om Kruśāya Namaḥ

838.  Om Sthūlāya Namaḥ

839. Om Guṇabhrute Namaḥ

840. Om Nirguṇāya Namaḥ

841. Om Mahate Namaḥ

842. Om Adrutāya Namaḥ

843. Om Svadhrutāya Namaḥ

844 Om Svāsyāya Namaḥ

845. Om Prāgvamśāya Namaḥ

.846 Om Vamśavardhanāya Namaḥ

.847. Om Bhārabhrute Namaḥ

848. Om Kadhitāya Namaḥ

849. Om Yogine Namaḥ

850. Om Yogiśāya Namaḥ

851. Om Sarvakāmadāya Namaḥ

852. Om Aśramāya Namaḥ

853. Om Śramaṇāya Namaḥ

854. Om Kshāmāya Namaḥ

855. Om Suparṇāya Namaḥ

856. Om Vayuvāhanāya Namaḥ

857. Om Dhanurdharāya Namaḥ

858. Om Dhanurvedāya Namaḥ

859. Om Dandāya Namaḥ

860. Om Dhamayitre Namaḥ

861. Om Damāya Namaḥ

862. Om Aparājitāya Namaḥ

863. Om Sarvasahāya Namaḥ

864. Om Niyantre Namaḥ

865. Om Aniyamāya Namaḥ

866. Om Ayamāya Namaḥ

867. Om Satvavate Namaḥ

868. Om Sātvikāya Namaḥ

869.  Om Satyāya Namaḥ

870. Om Satya-dharma-parāyaṇāya Namaḥ

871. Om Abhiprāyāya Namaḥ

872. Om Priyārhāya Namaḥ

873. Om Arhāya Namaḥ

874. Om Priyakrute Namaḥ

875. Om Prītivardhanāya Namaḥ

876. Om Vihāyasagataye Namaḥ

877. Om Jyotiṣe Namaḥ

878. Om Surucaye Namaḥ

879. Om Hutabhuje Namaḥ

880. Om Vibhave Namaḥ

881. Om Ravaye Namaḥ

882. Om Virocanāya Namaḥ

883. Om Sūryāya Namaḥ

884. Om Savitre Namaḥ

885. Om Ravilocanāya Namaḥ

886.  Om Anantāya Namaḥ

887. Om Hutabhuje Namaḥ

888. Om Bhoktre Namaḥ

889. Om Sukhadāya Namaḥ

890. Om Naikajāya Namaḥ

891. Om Agrajāya Namaḥ

892. Om Anirviṇṇāya Namaḥ

893. Om Sadāmarṣiṇe Namaḥ

894. Om Lokādhiṣtānāya Namaḥ

895. Om Adbhutāya Namaḥ

896. Om Sanāte Namaḥ

897. Om Sanātanāya Namaḥ

898. Om Kapilāya Namaḥ

899 Om Kapaye Namaḥ

900. Om Avpyayāya Namaḥ

901. Om Svastidāya Namaḥ

902. Om Svastikrute Namaḥ

903. Om Svastaye Namaḥ

904. Om Svastibhuje Namaḥ

905. Om Svasti Dakshināya Namaḥ

906. Om Aroudrāya Namaḥ

907. Om Kundaline Namaḥ

908. Om Cakriṇe Namaḥ

909. Om Vikramiṇe Namaḥ

910. Om Ūrjitaśāsanāya Namaḥ

911. Om Śabdātigāya Namaḥ

912. Om Śabdasahāya Namaḥ

913. OM Śiśirāya Namaḥ

914. Om Śarvarīkarāya Namaḥ

915. Om Akrurāya Namaḥ

916. Om Peṣalāya Namaḥ

917. Om Dakshāya Namaḥ

918. Om Dakshiṇāya Namaḥ

919. Om Kshamiṇām-varāya Namaḥ

920. Om Vidyutttamāya Namaḥ

921. Om Vītabhayāya Namaḥ

922.  Om Puṇyaśravaṇa kīrtanāya Namaḥ

923. Om Uttarāyaṇāya Namaḥ

924. Om Duṣkratighne Namaḥ

925. Om Puṇyāya Namaḥ

926. Om Dusvapna nāśanaya Namaḥ

927. Om Vīraghne Namaḥ

928. Om Rakashaṇāya Namaḥ

929. Om Santāya Namaḥ

930. Om Jīvanāya Namaḥ

931. Om Parya-vasthitāya Namaḥ

932. Om Anantarūpāya Namaḥ

933. Om Anantaśriye Namaḥ

934. Om Jitamanyave Namaḥ

935. Om Bhayāpahāya Namaḥ

936. Om Caturśrayāya Namaḥ

937. Om Gabhīrātmane Namaḥ

938. Om Vidiśāya Namaḥ

939. Om Vyādiśāya Namaḥ

940. Om Diśāya Namaḥ

941. Om Anādaye Namaḥ

942. Om Bhuvobhave Namaḥ

943. Om Lakshmai Namaḥ

944. Om Suvirāya Namaḥ

945. Om Rucirām-gadāya Namaḥ

946. Om Jananāya Namaḥ

947. Om Janajanmādaye Namaḥ

948. Om Bhīmāya Namaḥ

949. Om Bhīma-parākramāya Namaḥ

950. Om Adhāranilayāya Namaḥ

951. Om Adhātre Namaḥ

952. Om Puṣpahāsāya Namaḥ

953. Om Prajāgarāya Namaḥ

954. Om Urdhvagāya Namaḥ

955. Om Satapadhācārāya Namaḥ

956. Om Prāṇadāya Namaḥ

957. Om Praṇavāya Namaḥ

958. Om Paṇāya Namaḥ

959. Om Pramāṇaya Namaḥ

960. Om Prāṇanilayāya Namaḥ

961. Om Prāṇabrute Namaḥ

962. Om PrāṇaJīvanaya Namaḥ

963. Om Tatvāya Namaḥ

964. Om Tatvavide Namaḥ

965. Om Ekātmane Namaḥ

966. Om Janma-mritu-jarāti-gāya Namaḥ

967. Om Bhūrbhuvah Svastarave Namaḥ

968. Om Tārāya Namaḥ

969. Om Savitre Namaḥ

970. Om Prapitāmahāya Namaḥ

971. Om Yagnāya Namaḥ

972. om Yagnapataye Namaḥ

973. Om Yajvane Namaḥ

974. Om Yagnāngāya Namaḥ

975. Om Yagnavāhanāya Namaḥ

976. Om Yagnabrute Namaḥ

977.  Om Yagnakrute Namaḥ

978. Om Yagnine Namaḥ

979. Om Yagnabhuje Namaḥ

980. Om Yagnasādhanāya Namaḥ

981. Om Yagnāmtakrute Namaḥ

982. Om Yagnaguhyāya Namaḥ

983. Om Annāya Namaḥ

984. Om Annadāya Namaḥ

985. Om Ātmayonaye Namaḥ

986. Om Svayamjātāya Namaḥ

987. Om Vaikhānāya Namaḥ

988. Om Sāma-gāyanāya Namaḥ

989.  Om Devaki-nandanāya Namaḥ

990. Om Sraṣte Namaḥ

991. Om Kshtiśāya Namaḥ

992. Om Pāpanāśanāya Namaḥ

993. Om Śankhabrute Namaḥ

994. Om Nandakine Namaḥ

995. Om Cakriṇe Namaḥ

996. Om Śārjga-dhanvane Namaḥ

997. Om Gadādharāya Namaḥ

998. Om Radhām-gapāṇaye Namaḥ

999. Om Akshobhyāya Namaḥ

1000. Om Sarva-praharaṇāyudhāya Namaḥ

 

Śānti mantras-Om svasti

Om svasti prajābhyaḥ paripālayantām|

Nyāyenamārgeṇa mahīmmahīṣāḥ|

Gobrāhmaṇebhya śubhamastu nityam lokāsamastāḥ sukhinobavantu||

Kāle varṣatu parjnyaḥ prudhivī sasyasālinī|

Deśoyamkshobharahitaḥ brāhmaṇaḥ santu nirbhyāḥ ||

OM sarveṣām svastirbhavatu sarveṣām śāntirbhavatu|

Sarveṣām pūrṇam bhavatu sarveṣām mangalam bhavatu||

Sarve bhavantu sukhina sarve santu nirāmayāḥ
Sarve bhadr
āṇi paśyantu ma kaściddukha bhāg bhaveth||

Om asatoma sadgmaya

Tamasoma jyotirgamaya

Mrityorma amruntagamaya||

 • Word Meanings:
 • Om svasti : may it be all well
 • prajābhyaḥ :  with people
 • paripālayantām:  protecting
 • Nyāyena:   in the Dharma
 • mārgeṇa: path
 • mahīmmahīṣāḥ: earth and various kingdoms
 • Gobrāhmaṇebhya : sacred cows and learned people
 • śubhamastu nityam:  always  stay fortunate and prosper
 • lokāsamastāḥ : in all the worlds
 • sukhinobhavantu:  live happily
 • Kāle varṣatu: timely rains
 • parjnyaḥ: by the rain God
 • prudhivī sasyasālinī: earth rich with grains
 • deśoyamkshobharahitaḥ: country without any disturbances
 • brāhmaṇaḥ santu nirbhyāḥ: learned people without any fear
 • OM sarveṣām : the whole world
 • svastiḥ bhavatu : may it well with
 • sarveṣām śāntiḥ bhavatu: may the peace prevails in the whole world
 • Sarveṣām pūrṇam bhavatu :  may the whole world be complete
 • sarveṣām mangalam bhavatu: may there be auspiciousness prevails
 • Sarve bhavantu sukhinaḥ:  may  all people live in happiness
 • sarve santu nirāmayāḥ: may all people  be free from disease, stay untainted
 • Sarve bhadrāṇi paśyantu : may all people perceive the  protection
 • ma kaś cit dukha bhāg bhaveth: may the minds stay away from misery
 • Om asatoma sadgmaya:  let me stay away from untruth
 • Tamasoma jyotirgamaya: let me see thy ray of light in the darkness
 • Mrityorma amruntagamaya: let me be the immortal in the world of mortals
 • Translation:
May all be well with the people of earth and other kingdoms with Dharma in their path, May the sacred cows and learned people stay fortunate and prosper,

May the people live happily with timely rains by the Rain God, the earth be rich with grains,

 May the countries stay without any disturbance, let the learned people live without any fear,

May it all be well with whole world, and let the peace and auspiciousness prevail,

May the whole world be complete

May all people live in happiness, minds stay away from misery, sickness and perceive protection,

Let me stay away from untruth, see the divine light in darkness and be immortal in the world of mortals.

 
 • Pronunciation:
  • Pronounce ā like in Car
  • Pronounce     like in bushel
  • Pronounce ś   like in shove
   • Pronounce Nasalization of preceding vowel
   • Pronounce like in under
   • Pronounce  ī  like in feet

Śānti mantras-Om vāṅ me manasi

Om vāṅ me manasi pratiṣthitā,

Mano me vāci pratiṣthitam-avirā -virma edhi,

Vedasya ma aṇisthataśrutam me mā prahāsiḥ,

Anenā -dhitenā -horātran sandā -dhami rtam vadiṣyāmi,

Satyam vadiṣyāmi, tanmām-avatu, tad- vaktāram-avatu,

Avatu   mām –avatu vaktāram-avatu vaktāram

OM śāntiḥ| Om śāntiḥ| Om śāntiḥ|

 • Word Meanings:
 • Om vāṅ: speech
 • me: my
 • manasi: in mind
 • pratiṣthitā: be rooted
 • Mano: mind
 • me: my
 • vāci: in speech
 • pratiṣthitam: is rooted
 • -avirāvir me edhi:  Brahman reveal thyself to me
 • Vedasya : of the Veda theme
 • ma aṇisthataḥ: may I master
 • śrutam: that heard
 • me mā prahāsiḥ: me do not forsake
 • Anena: by this
 • -adhitena:  by studies
 • -ahorātran: days and nights
 • sandā –dhami: continuously live
 • rtam : truth
 • vadiṣyāmi: think
 • Satyam : truth
 • vadiṣyāmi: will speak
 • tat-mām: that me
 • -avatu: protect
 • tat: that
 • vaktāram: he who speaks
 • -avatu: protect
 • mām  –avatu:  protect me
 • vaktāram: teacher
 • -avatu vaktāram: protect the teacher
 • OM śāntiḥ Om śāntiḥ Om śāntiḥ: peace be, peace be peace be
 • Translation:
Om! May my speech be rooted in my mind, may my mind be rooted in my speech, Brahman reveal thyself to me, enable me to grasp the truth that the Vedas teach. Let me live continuously days and nights contemplate on what I heard. I think and speak Truth. May the Truth protect me and my Teacher
 • Pronunciation:
 • Pronounce ā like in Car
 • Pronounce     like in bushel
 • Pronounce ś   like in shove
  • Pronounce Nasalization of preceding vowel
  • Pronounce like in under
  • Pronounce like in chunk
  • Pronounce like in sing

Śānti mantras-Om yo brahmāṇam

     Om yo brahmāṇam vidadhāti pūrvam |

 Yovai vedānśca prahiṇoti tasmai|

 Tamha devamātma buddhi prakāśam|

 Mumuskhurvaiśaraṇmaham prapadye|

 OM śāntiḥ Om śāntiḥ Om śāntiḥ||

 • Word Meanings:
 • Om yḥ brahmāṇam : relating to Brahma, the supreme spirit
 • vidadhāti : to understand/ to experience
 • pūrvam : before
 • yḥ vai vedānśca :  certainly vedas/ sacred texts
 • prahiṇoti tasmai: commences further
 • tamha: verily
 • devamātma : the Lord , Atman
 • buddhi prakāśam: brilliant intelligence
 • mumuskhu: devotee
 • vaiśaraṇm:  take protection
 • aham prapadye: I  pay my oblations
 • Translation:
Before I relate the Supreme spirit- Brahman; I certainly commence further to understand the Holy scriptures- Vedas to brighten my intellect. I pay my oblations to Lord, May he protect his devotees.
 • Pronunciation:
 • Pronounce ā like in Car
 • Pronounce     like in bushel
 • Pronounce ś   like in shove
  • Pronounce Nasalization of preceding vowel
  • Pronounce like in under
  • Pronounce like in chunk
  • Pronounce  ū like in pool

Śānti mantras-Om sahanā vavatu

Om sahanā vavatu| sahano bhunaktu| sahavīryam karavāvahai| tejaswināvadhitamastu|

Ma vidviṣvāvahai|

OM śāntiḥ Om śāntiḥ Om śāntiḥ||

 • Word Meanings:
 • Om sahana  avavatu:  May the Lord be patient and protect
 • sahano bhunaktu:  May he patiently nourish
 • sahavīryam:  together with energy
 • kara va avahai:  may we work together
 • tejaswina  avadhitamastu:  vigorous and effective
 • Ma vidviṣvāvahai: not dispute or hate
 • Translation:
May the Brahman protect us (me and my teacher); may he nourish us both together; may we work conjointly with great energy; may our study be vigorous and effective; may we not dispute or hate any. Let there be peace, peace and peace.
 • Pronunciation:
 • Pronounce ā like in Car
 • Pronounce     like in bushel
  • Pronounce  ī  like in feet

Śānti mantras-Om bhadram

     Om bhadram no apivātaya manaḥ|
OM 
śāntiḥ Om śāntiḥ Om śānti

 • Word Meanings:
 • om bhadram:  propitious/ blessed
 • nḥ apivātaya: in all probability I  desire
 • manaḥ: mind
 • Translation:
In all probability I desire that my mind to be blessed /propitious.
 • Pronunciation:
 • Pronounce ā like in Car
 • Pronounce ś   like in shove
  • Pronounce Nasalization of preceding vowel
 

 

Śānti mantras-Om pūrṇa madaḥ

      Om pūrṇa madaḥ pūrṇa midam, pūrṇāt pūrṇamudacyate|

Pūrṇasya pūrṇa mādāya pūrṇa mevavaśiṣyate||

OM śāntiḥ Om śāntiḥ Om śānti

 • Word Meanings
 • Om pūrṇam: whole
 • adaḥ: that
 • pūrṇam idam: this whole
 • pūrṇāt: from whole
 • pūrṇamudacyate: whole comes out
 • Pūrṇasya: of whole
 • pūrṇam: whole
 • ādāya : having taken
 • pūrṇam : whole
 • evavaśiṣyate: alone remains
 • OM  śāntiḥ : peace; Om śāntiḥ: peace; Om śāntiḥ: peace
 • Translation:
 Om that is whole, this is whole. From the whole, the whole emerges. Having drawn out the     whole from the whole, the whole alone remains
 • Symbolism:
Here the whole means the infinite, that refers to unconditioned Brahman, this refers to conditioned Brahman that is world which is superimposed on the eternal all pervading Brahman, therefore nothing else exists other than Brahman.

Chanting of peace three times after the mantra is directed symbolically to appease the   three types of disturbances- cosmic disturbance, objective worldly disturbance, inner subjective disturbance.
 • Pronunciation:
 • Pronounce ā like in Car
 • Pronounce     like in bushel
 • Pronounce ś   like in shove
  • Pronounce Nasalization of preceding vowel
  • Pronounce like in under
  • Pronounce like in chunk
  • Pronounce  ū like in pool

Śānti mantras-Om aham

     Om aham vṛkṣasya rerivā | kīrtiḥ pṣtam gireriva
Ūrdhvapavitro vājinīvasvamṛutamasmi| draviṇagm savarcasam|

Sumedhā amṛutokṣhtaḥ| Iti triśaṇkorvedānuvacanam||

 • Word Meanings:
 • Om aham: I am
 • vṛkṣasya:  trees
 • rerivā: stimulator
 • kīrtiḥ: fame
 • pṛṣtam:  high
 • gireriva: mountain top
 • Ūrdhva: elevated
 • pavitro: holy
 • vājinīvasvm : follower of Vājasaneyin of Yajurvedam
 • amṛutam asmi: immortal being
 • draviṇagm: wealth
 • savarcasam: refulgent
 • sumedhā: true knowledge
 • amṛutokṣhtah: imperishable and immutable
 • Iti triśaṇkorvedānuvacanam: this is sacred recitations of Triśaṇku.
 • Translation:
I am the stimulator of the tree and the Universe; my fame is high like mountaintop; elevated to the most Holy, I am the excellent, immortal being as He is the Sun. I am the power, the wealth, refulgent with divine intuition; I have attained true knowledge; imperishable and immutable. This is one of the sacred recitations of Triśaṇku.
 • Pronunciation:
 • Pronounce ā like in Car
 • Pronounce     like in bushel
 • Pronounce ś   like in shove
  • Pronounce Nasalization of preceding vowel
  • Pronounce like in under
  • Pronounce  ī  like in feet
  • Pronounce  ū like in pool

Śānti mantras-Yaścandrasāmṛuṣabho

     Yaścandrasāmṛuṣabho viśvarūpaḥ| candobhyodhyamṛutāthsambabhūva| sa meindro medhāya spṛuṇotu| amṛutasya devadhāraṇo bhūyāsam| śariram me vicarṣaṇam|

Jivhāme madhumattamā | karṇābhyām bhūriviśruvam|Brahmaṇaḥ kośosi medhāya pihitaḥ|

Śrutamve gopāya||

Om  śāntiḥ Om śāntiḥ Om śānti

 • Word Meanings:
 • Yaścandrasāmṛuṣabḥ: excellent hymns of Vedas
 • viśvarūpaḥ : manifold form
 • candobhyodhyamṛutāth:  sprung up in his splendor from the sacred hymns
 • sambabhūva:  possessor
 • sa meindro : able and active
 • medhāya: intellect
 • spṛuṇotu: elevation
 • amṛutasya: immortal
 • devadhāraṇo:   being preserve
 • bhūyāsam: to higher level
 • śariram: physical body
 • me vicarṣaṇam: able and active
 • jivhāme: my speech
 • madhumattamā: sweet and agreeable
 • karṇābhyām: with my ears
 • bhūriviśruvam:  abundant
 • Brahmaṇaḥ: supreme being
 • kośosi: a sheath
 • medhāya: intellect
 • pihitaḥ: move me
 • śrutamve: hear abundantly
 • gopāya: one who guards or protects
 • Translation:
He who is excellent in the Hymns of Vedas, whose form is manifold and who has sprung up in all splendor from the sacred hymns, may He the supreme Lord, cheer me with intellectual vigor. Oh! Lord may I be the possessor of immortal elevation; may I be able and active in body; may my speech be sweet and agreeable to the highest degree; and may I , with my ears, listen abundantly so that I learn. You are the sheath of Supreme Being. Pray preserve my learning.
 • Pronunciation:
 • Pronounce ā like in Car
 • Pronounce     like in bushel
 • Pronounce ś   like in shove
  • Pronounce Nasalization of preceding vowel
  • Pronounce like in under
  • Pronounce like in chunk
  • Pronounce  ū like in pool

Śānti mantras-Śam no mitraḥ

Śam no mitraśam varunaḥ |śam no bhavatvāryamā |śam na Indro Bhaspatiḥ |

Śam no Viṣṇururukramaḥ |namo brahmaṇe| namaste Vāyo| tvameva pratkṣhyam Brahmāsi|

Tvameva pratkṣyam Brahma vadiṣyāmi| rutam vadiṣyāmi| satyam vadiṣyāmi| tanmāvavatu| tad vaktāramavatu| avatumām|avatu vaktāram||

Om śāntiḥ! Om śāntiḥ! Om śāntiḥ!                                                                 (Krishna Yajurvedam)

 • Word Meanings:
 • śam nḥ : a pious wish
 • mitraḥ: name of the sun
 • śam varunaḥ : rain God Varuna
 • śam nḥ: a pious wish
 • bhavatvāryamā: grant  welfare and bliss
 • śam na: a pious wish
 • Indraḥ  Brhaspatiḥ: Lord of devatas Indra and Jupiter
 • Śam nḥ Viṣṇuḥ urukramaḥ :  Lord Visnu ( incarnation of the Lord like Vāmana)
 • namaḥ brahmaṇe: I bow down to the Supreme spirit Brahman
 • namaste Vāyuḥ: salutations to Wind God Vāyu
 • tvameva pratkṣhyam : you are perceptible
 • Brahmāsi: the Brahman
 • Tvameva : you are
 • pratkṣyam :perceptible
 • Brahma vadiṣyāmi: declare as Brahma
 • rutam vadiṣyāmi: entitled Vayu
 • satyam vadiṣyāmi: declare as truth
 • tanmāvavatu: preserve me
 • tad vaktāramavatu: preserve my teacher
 • avatu mām: me
 • avatu vaktāram: my teacher
 • Translation:
May Mitra, Varuna, Indra, Bṛhaspati, and the all pervading Visnu be propitious to us and grant us welfare and bliss. I bow down to Brahman in loving reverence. O Vayu, I bow down to thee in adoration. You verily are Brahman perceptible. I shall declare: you are the right; you are the truth and good. May the universal being the entitled Vayu preserve me. May he preserve the teacher, May the Brahman protect me and my teacher. Oh! Peace be! Peace be! Peace be.
 • Pronunciation:
  • Pronounce ā like in Car
  • Pronounce     like in bushel
  • Pronounce ś   like in shove
   • Pronounce Nasalization of preceding vowel
   • Pronounce like in under

Ganesha | Home | Vishnu | Contact Us | Blog